Povinně zveřejňované informace podle vyhl. 515/2020

1. Název

Obec Stříbřec

2. Důvod a způsob založení

Obec Stříbřec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony

3. Organizační struktura

Související odkaz:

viz. zastupitelstvo obce

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Stříbřec

Stříbřec 149

379 01 Třeboň

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Stříbřec

Stříbřec 149

379 01 Třeboň

4.3 Úřední hodiny

úřad

po: 9.00h - 14.00h

st: 13.00h - 18.00h

starosta, místostarosta

st: 16.00h - 18.00h

4.4 Telefonní čísla

384 790 154

4.5 Adresa internetových stránek

www.stribrec.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Stříbřec

Stříbřec 149

379 01 Třeboň

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mail: obec@stribrec.cz

E-mail s el.podpisem: epodatelna@stribrec.cz

 

4.8 Datová schránka

u5x6iw

5 Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 603209399  kód banky 0800

6. IČ

00247529

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00247529

8. Dokumenty:

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Související odkazy:

Územní plány, projekty, výběrová řízení, vyhlášky a nařízení, informace o zasedání zastupitelstva obce 

8.2 Rozpočet

Související odkazy:

Rozpočet, Rozpočtová opatření, Středně dobé výhledy rozpočtu, Závěrečné zprávy

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Stříbřec zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce u úřadu 

  • na internetové úřední desce na adrese: http://www.stribrec.cz

  • informace lze dále získat v kanceláři úřadu městyse v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

10. Příjem podání podnětů

písemně: Obec Stříbřec, Stříbřec 149,379 01 Třeboň

elektronicky: 1.  email: obec@stribrec.cz

                       2. datová schránka: u5x6iw

11. Předpisy:

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

• zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
• prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
• vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
• zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
• nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
• zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
• nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
• zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
• zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
• vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
• zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
• Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
• zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
• zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
• nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
• zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
• zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

 

11.2. Vydané právní předpisy

 veřejné vyhlášky a nařízení

12. Úhrady za poskytování informací:

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka,

pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace

nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13.  Licenční smlouvy:

13.1. Vzory licenčních smluv

Obec neposkytuje žádné vzory licenčních smluv

13.2. Výhradní licence

Obec neposkytuje žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím


PoÚtStČtSoNe
                                          

Kontakty

Starosta:
Jan Zimmel

Tel.: +420 723 722 943

Email:starosta@stribrec.cz


Místostarosta:
Ing. Martin Dobeš, Ph.D.

Tel.: +420 730 848 338

Email:mistostarosta@stribrec.cz

 

Telefon: +420 384 790 154

E-mail: obec@stribrec.cz
E-mail s el. podpisem:
epodatelna@stribrec.cz

Datová schránka: u5xb6iw

 

Úřední hodiny úřadu:

Po   09:00 - 14:00
St    13:00 - 18:00

Starosta, místostarosta:

St    16:00 - 18:00

Hlášení rozhlasu

 

Registrace zde:

ČeskyEnglishDeutsch

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout